Privacybeleid

Created with Sketch.


Stichting Diversity Talks, gevestigd aan Hooivletstraat 84, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de privacyverklaring van Diversity Talks, kunt u ons bereiken via: info@diversitytalks.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Diversity Talks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

2.1 Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Gender
 • Sexuele orientatie  
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie 

2.2 Diversity Talks verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Etnische achtergrond
 • Verklaring Omtrent het Gedrag, indien van toepassing
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter bij deelname aan een project van Diversity Talks worden wel persoonsgegevens bewaard, hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de ouders/voogd. (Voor informatie over het inzien, aanpassen en verwijderen van persoonlijke gegevens, zie sectie 6.)

2.3 Diversity Talks verwerkt daarnaast anoniem (niet gebonden aan uw persoonsgegevens) het volgende: 

 • Foto- en/of videomateriaal 

Tijdens evenementen neemt Diversity Talks foto’s en video’s, hier kan de participant in voorkomen. Mocht dit niet wenselijk zijn, kan u dit aangeven bij Diversity Talks, in overleg worden dan de noodzakelijke maatregelen genomen. 

 • Evaluatie verslagen 

Als u mee heeft gedaan aan een evaluatie, zowel persoonlijk als via een formulier, bewaren wij deze gegevens om onze diensten te evalueren en verbeteren, maar ook om QPI’s te ontwikkelen. In principe zijn deze evaluatie verslagen anoniem, mits u bewust uw persoonsgegevens heeft achtergelaten voor bijvoorbeeld een vervolggesprek. 

3. Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens 

Diversity Talks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotie omtrent nieuwe projecten, indien hiervoor toestemming gegeven is. 
 • Om contact met u op te nemen omtrent de afgesproken dienstverlening. 
 • Voor de evaluatie van onze diensten, bijvoorbeeld reflectie per doelgroep.

 • Foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Daarnaast kunnen deze gepubliceerd worden op onze sociale media. 


4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Diversity Talks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Type gegevensBewaartermijnReden 
Algemene persoonsgegevens (2.1)De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.De gegevens worden bewaard voor bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven, maar ook voor evaluatie van doelgroep groei op lange termijn te kunnen waarnemen.
Bijzondere persoonsgegevens (2.2)De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de evaluatie van onze diensten, bijvoorbeeld groei van doelgroep. 
Anonieme gegevens (2.3)De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.Foto’s en video’s worden zonder gebonden te zijn aan een persoon gebruikt voor promotiedoeleinden. Evaluaties worden gebruikt om onderzoek te doen naar onze diensten ter verbetering. 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Diversity Talks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diversity Talks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diversity Talks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diversitytalks.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Diversity Talks wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Beveiliging persoonsgegevens

Diversity Talks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@diversitytalks.nl . Diversity Talks heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Vereiste bevoegdheden onder medewerkers om gegevens te bekijken;
 • Periodiek evaluatie van beveiligingssysteem; en
 • Periodiek vervangen toegangscodes